Opći uvjeti suradnje s iznajmljivačima smještajnih kapaciteta

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Atlas d.d. Vukovarska 19, Dubrovnik, porezni broj 3303357, OIB: 02041978827, ID HR-AB-20-060000638 je turistička agencija (u daljnjem tekstu Agencija), a ujedno i poslovni sustav za prezentaciju i prodaju turističkih usluga i smještajnih kapaciteta (u daljnjem tekstu smještajna jedinica) putem Interneta, partner agencija i drugih medija.
Iznajmljivač smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu iznajmljivač) je fizička ili pravna osoba koje prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti smije i može obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Članak 2.
Ovim Općim uvjetima, iznajmljivač i Agencija dogovaraju međusobne odnose i način suradnje pod kojima iznajmljivač ustupa Agenciji pravo prodaje svojih smještajnih jedinica. Opći uvjeti sastavni su dio Pristupnice.
Potpisom Općih uvjeta iznajmljivač potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve odredbe iz ovog dokumenta postaju pravna obveza za iznajmljivača i za Agenciju.

MEĐUSOBNA I POJEDINAČNA PRAVA I OBVEZE

Članak 3.
Iznajmljivač potpisom Pristupnice postaje član sustava Atlas d.d. Članstvo u sustavu Agencije ne naplaćuje se.

Članak 4.
Iznajmljivač je obvezan ishoditi sva zakonom propisana odobrenja i dozvole za pružanje usluga smještaja i drugih usluga koje nudi sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti te ostalim predmetnim zakonima i propisima. Ovjereni cjenik i rješenje o kategorizaciji iznajmljivač je dužan dati na uvid djelatnicima Agencije ili ih u smještajnoj jedinici držati na za to zakonom predviđenom mjestu. U roku od 30 dana nakon učlanjenja, iznajmljivač je dužan dostaviti kopiju rješenja o kategorizaciji telefaksom ili poštom na adresu Agencije.

Članak 5.
Iznajmljivač se obvezuje da će o svakoj promjeni koja se tiče podataka navedenih u pristupnici i obrascima za smještajne jedinice odmah obavijestiti Agenciju izravnim javljanjem poslovnici u Splitu pismom, telefonom, telefaksom, putem elektroničke pošte (u daljnjem tekstu e-mail) ili posredstvom regionalnog voditelja zakupa (u daljnjem tekstu zastupnik).
Promjena podataka za smještajnu jedinicu za koju postoji potvrđena rezervacija nije moguća.

Članak 6.
Agencija se obvezuje da će podatke o smještajnim kapacitetima uključiti u svoju bazu podataka isključivo u svrhu prezentacije i prodaje smještajnih jedinica putem Interneta, partner agencija i drugih medija te za poslove zastupanja iznajmljivača pri prodaji usluga smještaja. Za te ih namjene može koristiti bez ograničenja.
Agencija je obvezna podatke o svakoj smještajnoj jedinici uključiti na stranicu http://www.adriatica.net najkasnije 30 dana od dana potpisa Pristupnice, uz uvjet da je od strane iznajmljivača zaprimljena kopija rješenja o kategorizaciji (članak 4.). Također, Agencija ima pravo, bez prethodne najave iznajmljivaču, privremeno isključiti pojedinu smještajnu jedinicu sa svojih stranica. Spomenuto isključenje može se dogoditi uslijed tehničkog ili drugog opravdanog razloga i ne znači prekid članstva u sustavu Agencije. Agencija ima pravo isključiti smještajne jedinice iznajmljivača sa svojih stranica, bez prethodne najave iznajmljivaču, ukoliko se iznajmljivač ne pridržava odredaba ovih Općih uvjeta ili uslijed određenih radnji od strane iznajmljivača čime je izravno nanešena šteta Agenciji.

Članak 7.
Iznajmljivač odgovara za istinitost tekstualnih i brojčanih informacija te za vjerodostojnost fotografija. Kao istinite i vjerodostojne uzimat će se samo informacije navedene na originalnim adriatica.net / Atlas d.d. obrascima, odnosno informacije dostavljene e-mailom, telefaksom ili poštom te potpisane od samog iznajmljivača.
Nakon objave na http://www.adriatica.net, Agencija je dužna poslati poštom,e-mailom ili telefaksom ispis navedenih smještajnih jedinica iznajmljivaču i to najkasnije 15 dana od objave. Ukoliko iznajmljivač nije dobio navedeni ispis, dužan je o tome obavijestiti adriatica.net, a ako se ne javi u roku od mjesec dana od objave, podrazumijeva se da je iznajmljivač zadovoljan objavljenim podacima te da se isti podudaraju sa stvarnim stanjem.
Iznajmljivač je dužan čuvati kopije svih potpisanih Agencijskih obrazaca te dobiveni ispis.

Članak 8.
Atlas d.d. se obvezuje da će prezentiranje podataka o smještajnim jedinicama na stranicama http://www.adriatica.net biti provedeno u skladu s poslovnim pravilima Agencijskog sustava.

Članak 9.
Iznajmljivač JE dužan od korisnika usluge (u daljnjem tekstu gost) tražiti uputnicu-voucher (u daljnjem tekstu voucher) te na temelju informacija iz njega primiti goste i pružiti im one usluge koje su na njemu naznačene. Agencija financijski odgovara samo za usluge i goste naznačene na voucheru.
Iznajmljivač NIJE dužan primiti više gostiju u smještaj nego što je naznačeno ili pak produžiti trajanje usluga preko perioda navedenog na voucheru, ali uz adekvatnu nadoplatu ima pravo prihvatiti više osoba ili produžiti uslugu smještaja. O tome je obvezan obavijestiti Agenciju.
Također, iznajmljivač NIJE dužan primiti gosta u slučaju dokazivih ili očitih izuzetnih okolnosti (nagla bolest, smrtni slučaj, rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.) o čemu je također obvezan odmah obavijestiti Agenciju.
TEHNOLOGIJA RADA

Članak 10.
Prema ovim Općim uvjetima postoje 2 osnovna načina rada s iznajmljivačima privatnog smještaja:
a) on-line način rada ( međusobno javljanje zauzetosti smještajnih jedinica )
b) alotmanski način rada (kontrolu bookinga i rezervacija do 01.05. drži Agencija) Iznajmljivač sam odabire način rada s Agencijom zaokruživanjem jedne od dviju ponuđenih opcija.

Članak 11.
ON-LINE NAČIN RADA
Odabirom on-line načina rada iznajmljivač se obvezuje da će agenciji javljati svaku rezervaciju koja nije ostvarena njenim posredovanjem. Javljanje agenciji vrši se odmah po potvrđenoj rezervaciji ili upitu (vremenski period unutar kojeg traje upit za određenu rezervaciju) od treće osobe i to putem računala direktnim logiranjem u rezervacijski sustav Agencije koristeći potrebne korisničke podatke dodijeljene Iznajmljivaču od strane Agencije. Alternativno javljanje svojih rezervacija Iznajmljivač može ostvariti putem besplatnog telefona 0800 88 11, e-mailom: product @adriatica.net , fax: 021 315 179 te direktnim kontaktom s regionalnim voditeljem zakupa. Agencija time stječe pravo prodaje smještajnih kapaciteta od iznajmljivača bez prethodne provjere raspoloživosti , a rezerviranje smještajnih kapaciteta od strane agencije vrši se isključivo jednim rezervacijskim pozivom (fiksna potvrda rezervacije). Navedena tehnologija rada primjenjuje se na svim rezervacijama koje počinju 7 ili više dana nakon rezervacijskog poziva. Smještajne jedinice smatraju se slobodnima ukoliko iznajmljivač nije prijavio da su zauzete. Zauzetost znači potvrđenu rezervaciju ili upit. Kod problema uzrokovanim nepoštivanjem odredbi ovog članka rezervacija agencije ima prednost

Članak 12.
Kod telefonskog potvrđivanja rezervacije Agencija iznajmljivaču dostavlja sljedeće informacije: termin rezervacije, vrstu usluge, ime gosta, broj osoba po dobnim skupinama, način plaćanja te ostale informacije na zahtjev iznajmljivača. Pismenu potvrdu rezervacije iznajmljivač će dobiti najkasnije 10 dana po telefonskom potvrđivanju rezervacije.

Članak 13.
U iznimnim okolnostima moguće je s određenim brojem smještajnih jedinica ugovoriti način rada s postavljanjem upita o raspoloživosti smještajnih jedinica no isključivo uz suglasnost Agencije.

Članak 14.
U skladu s člankom 13. osnovna komunikacija prilikom postavljanja upita za smještajnu jedinicu i potvrđivanja rezervacije obavlja se telefonom, telefaksom ili e-mailom preko korisničkog servisa u Zagrebu i ovlaštenih korisničkih servisa direktno od strane agencijskih partnera. Ukoliko je upit poslan e-mailom ili telefaksom iznajmljivač je dužan odgovoriti istog dana.

Članak 15. Sukladno članku 13. raspoloživost smještajnih jedinica Agencija provjerava upitom, a konkretne termine u smještajnim jedinicama zakupljuje/rezervira potvrđivanjem rezervacije.
Pri postavljanju upita iznajmljivaču se javlja šifra smještajne jedinice, opcija upita, termin rezervacije, a na zahtjev iznajmljivača moguće je dobiti i dodatne informacije.
Ukoliko se pri postavljanju upita nije dogovorilo drugačije (npr. "first ili last minute" prodaja smještaja), a ovisno o sezoni, upit traje:
72 sata - za upite postavljene od 1. listopada do 30. travnja
48 sati - za upite postavljene od 1. svibnja do 30. lipnja i od 1. rujna do 30. rujna
24 sata – za upite postavljene od 1. srpnja do 31. kolovoza
Ukoliko rezervacija za koju je postavljen upit započinje unutar 7 dana, uključujući i dan postavljanja upita, isti neovisno o sezoni, tj. datumu kada je postavljen, vrijedi 24 sata.

Članak 16.
Za vrijeme trajanja upita, navedenu smještajnu jedinicu u terminu iz upita, iznajmljivač NE SMIJE ponuditi drugom potencijalnom gostu ili agenciji, odnosno u slučaju potvrđivanja rezervacije od Agencije, smještajna jedinica mora biti slobodna za Agencijske goste. Po isteku trajanja upita, obveza iznajmljivača iz prethodnog stavka prestaje važiti.
Agencija o prestanku trajanja upita ne obavještava iznajmljivača.

Članak 17.
ALOTMANSKI NAČIN RADA
Odabirom alotmanskog načina rada kontrolu bookinga i rezervacija do 01.05. drži Agencija. U slučaju da u tom periodu Iznajmljivač želi potvrditi rezervaciju direktnom gostu ili nekoj drugoj agenciji dužan je za to tražiti suglasnost Agencije.

Članak 18.
Iznajmljivač nakon 01.05. od Agencije dobiva booking listu najavljenih rezervacija.
Nakon toga Iznajmljivač je obvezan informirati Agenciju ili regionalnog voditelja zakupa da li Agencija može i dalje slobodno prodavati ugovorene kapacitete ili će i sam vršiti booking svojih kapaciteta.
U slučaju da Iznajmljivač i sam vrši booking, sve upite ili potvrđene rezervacije dužan je ODMAH unijeti u rezervacijski sustav ili javiti na besplatni telefon 0800 88 11, e-mailom ili faksom sukladno odredbama iz članka 11. vezane uz on-line način rada.

Članak 19.
Telefonskim potvrđivanjem rezervacije vrijede sve odredbe iz članka 12. ovih Općih uvjeta suradnje kao i kod on-line načina rada.
PLAĆANJE I CIJENE

Članak 20.
Naknada Agencije za usluge iz članka 1. ovih Općih uvjeta određena je razlikom u cijeni, koja je objavljena na http://www.adriatica.net i iznosom iz rubrike “cijene”, dokumenta “Cjenik smještaja i dugih usluga” (u daljnjem tekstu cjenik) koji je potpisan od strane iznajmljivača.

Članak 21.
Iznajmljivač se obvezuje svoje smještajne kapacitete iznajmljivati gostima koji nisu došli posredstvom Agencije po istim ili višim cijenama od onih objavljenih na http://www.adriatica.net .

Članak 22.
(1) Ako iznajmljivač NEMA registriranu samostalnu djelatnost (obrt) ili poduzeće, Agencija u ime i za račun iznajmljivača naplaćuje usluge te fakturira uplate od fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva. Agencija vrši plaćanje prema cijenama iz cjenika koje utvrđuje iznajmljivač i koji je sastavni dio Pristupnice. Ukoliko su cijene izražene u eurima preračun u kune vrši se prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna.
(2) Ako iznajmljivač IMA registriranu samostalnu djelatnost (obrt) ili je poduzeće, Agencija u svoje ime i za svoj račun naplaćuje usluge, fakturira te prima uplate od fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva. Agencija vrši plaćanje prema iznajmljivaču na temelju ponude koju je iznajmljivač dužan ispostaviti Agenciji za tražene usluge te po plaćanju na temelju ponude izdati valjani račun.

Članak 23.
Pri rezerviranju smještaja, gost bira odredište, termin i uslugu te ima mogućnost odabrati jedan od ponuđenih načina plaćanja o kojima će iznajmljivač biti obavješten najkasnije pri potvrdi rezervacije:
1. cjelokupnu uplatu rezervacije gost vrši posredstvom Agencije. Agencije se obvezuje uplatiti iznajmljivaču, najviše 20 dana po potvrđenoj rezervaciji, akontaciju u iznosu 20% od cijene usluge smještaja iz cjenika. Ostatak iznosa Agencija se obvezuje proslijediti iznajmljivaču u vremenskom periodu od 7 dana prije početka do najkasnije prvog dana konzumacije rezerviranog smještaja.
2. Prvi dio uplate gost će izvršiti posredstvom Agencije. Agencija se obvezuje uplatiti iznajmljivaču,najviše 20 dana po potvrđenoj rezervaciji akontaciju u iznosu 20% iznosa za usluge smještaja iz cjenika. Ostatak iznosa gost će uplatiti izravno iznajmljivaču po dolasku u smještajnu jedinicu u gotovini te je iznajmljivač dužan isto prikazati kao svoj prihod. Za ovaj model plaćanja potrebna je suglasnost iznajmljivača navedena na obrascu „cjenik“. Agencija ne posreduje niti odgovara pri naplati ostatka iznosa. U slučaju da gost ne uplati navedeni iznos iznajmljivaču, iznajmljivač ga nije dužan primiti u smještaj.

Članak 24.
Obveza iznajmljivača je prijaviti gosta u nadležnu policijsku postaju, nadležni ured turističke zajednice te uplatiti boravišnu pristojbu i porez. Sve navedene radnje iznajmljivač treba učiniti u zakonski propisanom roku.

Članak 25.
Sve uplate prema iznajmljivaču vrše se prema podacima iz Pristupnice iznajmljivača, a iznos boravišne pristojbe određuje se prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi.

Članak 26.
Svaka promjena cijena (promotivne akcije, ...) mora biti usaglašena i odobrena od Agencije.
Nove cijene postaju važeće danom objave na stranicama http://www.adriatica.net, a najkasnije 15 dana nakon dostavljanja cijena poslovnici u Splitu (pismeno ili e-mailom), odnosno najkasnije 30 dana ukoliko se javljanje promjena cijena obavlja preko regionalnog voditelja zakupa. Iznajmljivač nema pravo mijenjati cijene za odobrene upite i potvrđene rezervacije.
ŠTETE, REKLAMACIJE I OTKAZI REZERVACIJA

Članak 27.
Za bilo kakvo oštećenje na uređajima ili opremi koja je dana na korištenje gostu i koje je nastalo nenamjenskom upotrebom navedene opreme odgovara gost, a utvrđivanje eventualne štete mora se izvršiti u prisustvu gosta. Gost je dužan podmiriti eventualnu štetu na licu mjesta, a ukoliko odbije podmiriti svoje obveze, iznajmljivač je dužan odmah telefonski obavijestiti Agenciju te u slučaju potrebe i policiju.
Iznajmljivač je dužan obavijestiti Agenciju ako je gost nezadovoljan pruženom uslugom, kako bi se eventualne nesuglasice mogle riješiti na licu mjesta.

Članak 28.
Za posljedice u slučaju ozljede gosta izazvane nepripremljenošću smještajne jedinice ili korištenjem neispravne opreme ili uređaja u smještaju odgovara iznajmljivač.

Članak 29.
Dolaskom gosta u smještaj počinje korištenje rezerviranog smještaja, te moguće reklamacije na smještaj. Iznajmljivač je dužan gosta smjestiti u rezervirani smještaj. U suprotnom dužan je o tome odmah obavijestiti Agenciju. Iznajmljivač je dužan gostu iznajmiti čiste i uredne prostorije smještajne jedinice te mu pružiti sve usluge koje je naveo u obrascima. Neuredna i nepripremljena smještajna jedinica ili nepodudarnost informacija iz obrazaca te konkretnog stanja smještajne jedinice i objekta daje gostu pravo na reklamaciju. Reklamacija može i ne mora rezultirati otkazom rezervacije, a svi postupci, obveze i odnosi strana u slučaju bilo kakvih reklamacija definirani su dokumentom "Pravilnik o reklamacijama".

Članak 30.
Agencija može iznimno otkazati već potvrđenu rezervaciju (u daljnjem tekstu storno) najkasnije do dolaska gosta. Ukoliko je storno izvršen za rezervacije plaćene po 1. Modelu iz članka 23. Ovih Općih uvjeta:
- 30 ili više dana do početka rezervacije, iznajmljivač ima obvezu povrata svih uplaćenih sredstava od strane agencije
- 8 do 29 dana do početka rezervacije, iznajmljivač zadržava 20% iznosa rezervacije
- 1 do 7 dana do početka rezervacije, iznajmljivač zadržava 50% iznosa rezervacije
- na dan početka rezervacije iznajmljivač ima pravo zadržati 100% iznosa rezervacije
Agencija storniranu rezervaciju može zamijeni novom. Ukoliko je nova rezervacija po trajanju identična storniranoj rezervaciji iznajmljivač ima pravo potraživati sredstva samo za novu rezervaciju. Ukoliko je nova rezervacija kraća od stornirane rezervacije iznajmljivač ima pravo potraživati sredstva za novu rezervaciju, te poštujući prethodno navedene storno uvjete sredstva za razliku dana nove i stornirane rezervacije.
Ukoliko je storno izvršen za rezervacije plaćene po 2. modelu iz članka 23. ovih Općih uvjeta:
- 30 ili više dana do početka rezervacije, iznajmljivač ima obvezu povrata svih uplaćenih sredstava od strane agencije
- 8 do 29 dana do početka rezervacije, iznajmljivač zadržava 80% iznosa uplaćenog od strane Agencije
- 1 do 7 dana do početka rezervacije i na dan početka rezervacije iznajmljivač zadržava 100% iznosa uplaćenog od strane Agencije.

Članak 31.
Ukoliko do storniranja rezervacije dođe uslijed više sile ili izuzetnih okolnosti (rat, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, bolesti, prometne nezgode i dr.) iznajmljivač ima obvezu povrata svih uplaćenih sredstava od strane agencije.

Članak 32.
Ukoliko je u izuzetnim okolnostima storno izvršen od strane iznajmljivača, a razlozi su drugačiji od onih navedenih u članku 9., (neopravdani storno), eventualne troškove u svezi nalaženja alternativnog smještaja za goste snosi sam iznajmljivač. U tom slučaju iznajmljivač je obavezan odmah obavijestiti Agenciju, a gostu se mora ponuditi smještaj i pripadajuće usluge u objektu iste ili više kategorije s obvezno istim ili boljim karakteristikama. Ukoliko gost prihvati predloženo rješenje od strane iznajmljivača, iznajmljivač je dužan odmah o tome obavijestiti Agenciju. Eventualna razlika troškova ili naknadna potraživanja od strane gosta obračunavaju se na teret iznajmljivača.
Ukoliko gost ne prihvati ni jedno od ponuđenih rješenja alternativnog smještaja, iznajmljivač ima obvezu povrata svih uplaćenih sredstava za neostvarenu rezervaciju. Također, dužan je snositi razliku troškova nove rezervacije, ostale manipulativne troškove Agencije u iznosu od 25 eura te eventualne troškove obeštećenja gosta.
OSTALE ODREDBE

Članak 33.
Ugovor o članstvu u sustavu Agencije je neograničeno. Prekid članstva je moguć pismenim putem uz navođenje razloga prekida članstva, a raskida se obostrano, najkasnije u roku 7 dana od dana sastavljanja pismenog objašnjenja. Za trajanja razdoblja tijekom kojeg postoje potvrđene rezervacije smještaja, članstvo nije moguće prekinuti. U slučaju raskida suradnje obje ugovorne strane obvezne su izvršiti sve do tada ugovorene obveze, te namiriti sve do tada nastale troškove.

Članak 34.
Potpisom ovog ugovora iznajmljivač stavlja dobrovoljno na raspolaganje svoje osobne podatke Agenciji te dopušta da se isti koriste u cilju zaštite interesa iznajmljivača, Agencije i gostiju u svim poslovima vezanim uz ugovorene smještajne jedinice. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu koje su neophodne za realizaciju ovog ugovora. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka Agencije. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Članak 35.
Agencija ne odgovara za posljedice koje mogu nastupiti zbog nepopunjenosti smještajnih jedinica za vrijeme članstva u sustavu Agencije, kao ni za eventualnu štetu nastalu korištenjem smještajnih jedinica.

Članak 36.
Za eventualne nejasnoće ili ono što nije navedeno u ovim Općim uvjetima primjenjuju se svi pozitivni propisi Republike Hrvatske vezani za predmetnu poslovnu suradnju. Promjene ili nadopune bilo kojeg članka ovih Općih uvjeta moguće je regulirati jedino zasebnim ugovorom između Agencije i iznajmljivača.

Članak 37.
Eventualne sporove iznajmljivač i Agencija rješavat će međusobnim dogovorom, a po potrebi i u kontaktu s gostom. Ukoliko to ne uspiju nadležan je Trgovački sud u Dubrovniku.


ATLAS d.d.
ID KOD: HR-AB-20-060000638
MB: 3303357
OIB: 02041978827

Kako rezervirati? Načini plaćanja FAQ Opći uvjeti Sitemap
Izidora Kršnjavoga 1, Hotel Westin, 10000 Zagreb - Hrvatska / e-mail: info@adriatica.net, ++385 (0)1 2415 600, ID HR-AB-20-060000638, OIB 02041978827